മാവ്, പ്ലാവ് തുടങ്ങി പഴചെടികൾക്ക് മഴക്കാല സംരക്ഷണവും വളപ്രയോഗവും | Preservation of rainy season for mango and jackfruit trees

മാവ്, പ്ലാവ് തുടങ്ങി പഴചെടികൾക്ക് മഴക്കാല സംരക്ഷണവും വളപ്രയോഗവും (പൂൺ ചെയ്യേണ്ട വിധവും)


Green Village WhatsApp Group

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Section